Nájemní smlouva a obchodní podmínky

NÁJEMNÍ SMLOUVA A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nájemní smlouva

Tato nájemní smlouva se uzavírá mezi:

majitelem:
Martin Hyrš
Jetelová 1824
Chotěboř 58301
IČO: 05635195
DIČ:CZ8002232975
tel.:+420 724 354 728
(dále jen pronajímatel)

a nájemcem:
jméno a příjmení ______________________________
bytem ________________________________________
číslo OP ______________________________________
číslo ŘP_______________________________________
RČ ___________________________________________
tel: ___________________________________________
(dále jen nájemce)


Řidiči pronajatého vozidla:
1. řidič
jméno a příjmení______________________________
řidičský průkaz skupiny_______________________
číslo ŘP______________________________________
číslo OP______________________________________
bydliště______________________________________
rodné číslo___________________________________


2. řidič
jméno a příjmení______________________________
řidičský průkaz skupiny_______________________
číslo ŘP______________________________________
číslo OP______________________________________
bydliště______________________________________
rodné číslo___________________________________

Pronajaté vozidlo smí řídit pouze řidiči uvedené ve smlouvě, jejichž řidičské oprávnění a dovednosti jsou způsobilé k bezproblémovému ovládání pronajatého stroje.

Předmět nájmu: Předmětem nájmu

motocykl________________________________________________________________________________ SPZ_________________
VIN___________________________________________________________________________________________________________
příslušenství__________________________________________________________________________________________________

(dále jen předmět nájmu)
Nájemní smlouva je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem a její platnost je po celou dobu pronajatého předmětu nájmu.

Nájemní smlouva nabývá platnosti od: datum_______________ čas___________rok________________
Platnost nájemní smlouvy končí: datum_______________ čas___________.rok________________

Smluvní strany se dohodli na výši najmu___________________czk. Slovy__________________________________________________
Pronajímateli byla zaplacena vratná kauce k předmětu nájmu ve výši___________________________czk. Při vrácení předmětu nájmu v řádném stavu bude kauce vrácena zpět nájemci.
Přeprava předmětu nájmu na adresu__________________________________________________________
Vyzvednutí předmětu nájmu na adrese________________________________________________________

Poškozené věci na předmětu nájmu při předání předmětu
nájmu nájemci_________________________________________________________________________________________________

Poškozené věci na předmětu nájmu při vrácení předmětu nájmu
pronajímateli__________________________________________________________________________________________________

V Chotěboři dne ____________________________ v _________________ hodin.

_____________________________________ ____________________________________

Pronajímatel Nájemce

Obchodní podmínky

OPRÁVNĚNÍ:
Nájemce je povinen pronajímateli předložit občanský a řidičský průkaz, musí mít potřebné schopnosti a znalosti řízení motocyklu, musí dovršit věk potřebný k řízení pronajatého stroje a vlastnit řidičské oprávnění k jeho řízení.

DOBA A PŘEDMĚT NÁJMU:
Předmět nájmu (motocykl a příslušenství) je nájemci předán v bezvadném technickém stavu s platnými doklady (OTP, zelené karty a klíčů). Dohodnutá nájemní doba je stanovena nájemní smlouvou a nájemce je povinen řídit se danými časy a termíny pro vrácení předmětu nájmu. Při pozdním vrácení motocyklu je nájemci účtována pokuta 500 czk za každou započatou hodinu nad limit nájemní doby. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně pronajatého příslušenství nepoškozené a ve stavu, v jakém vozidlo a jeho příslušenství převzal s přihlednutím na běžné opotřebení. Nájemce dostává motocykl s plně natankovanou nádrží paliva a stejně tak ho i vrací pronajímateli. Převzetí a předání předmětu nájmu je na adrese půjčovny, nedohodnou-li se obě smluvní strany předem na jiné adrese převzetí a opětovném předání. Požaduje-li nájemce přistavení a vyzvednutí předmětu nájmu na jiné adrese(obsaženo ve smlouvě), než na adrese motopůjčovny, nájemní doba je zkrácena o cestu k nájemci a o cestu zpět na stanoviště motopůjčovny.

BEZPEČNOST:
Nájemce je povinen při převzetí předmětu nájmu seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou. Motocykl je zakázáno používat na uzavřeném okruhu, účastnit se s motocyklem závodů a soutěží. Nájemce musí dbát zvýšené opatrnosti při najíždění k obrubníkům, okrajům vozovky, výmolům a předcházet situacím, vedoucím k poškození pneumatik. Motocykl a jeho příslušenství je zakázáno jakkoliv upravovat, vyměňovat díly a zasahovat do jeho technického stavu,při zjištění jakéhokoliv takového neoprávněného zásahu je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu pronajímateli,výši škody stanoví pronajímatel. U motocyklů se zakazuje "bum out'', gumování, nadměrné protáčení hnaného kola po povrchu vozovky za účelem poškození pneumatiky. Při zjištění úmyslného poškození pneumatik bude nájemci účtována cena nové pneumatiky dle daného stroje. Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by vedlo záměrnému poškození stroje a jeho částí. Nájemce je povinen po celou dobu nájmu na vozidle a jeho příslušenství kontrolovat stav pneumatik a provozních kapalin v takovém časovém intervalu, který je nutný k jeho bezchybnému dalšímu fungování a v případě nutnosti je doplnit(cena doplněných provozních kapalin vyjma PHM bude nájemci proplacena oproti faktuře při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli). Při vrácení velmi hrubě znečištěného předmětu nájmu (nepočítá se běžné znečištění provozem) pronajímateli může být nájemci účtován 200 czk poplatek za umytí předmětu nájmu.

POJIŠTĚNÍ:
Všechny motocykly mají zákonné pojištění (zelená karta) a jsou havarijně pojištěny a pojištěny proti krádeži, vandalismu a živelných pohrom se spoluúčastí minimálně 15 000 kč a maximálně 15%. Při převzetí předmětu nájmu zaplatí nájemce vratnou kauci (je u každého motocyklu vyčíslená), která bude při předání motocyklu (nepočítá se běžné opotřebení) a jeho příslušenství v řádném stavu, vrácená nájemci. Vratná kauce slouží pro vypořádání případných škodných událostí nekrytých havarijním pojištěním (spoluúčastí) na předmětu nájmu. Při poškození předmětu nájmu havárií, dopravní nehodou, odcizení, zasažení živelnou pohromou, uhradí nájemce spoluúčast na havarijním pojištění ze složené kauce. V případě totálního poškození, či ztrátě motocyklu nemusí vratná kauce stačit na vypořádání spoluúčasti na vzniklé škodě, v takovém případě se nájemce zavazuje případný nedoplatek uhradit pronajímateli do 14 kalendářních dnů od vyčíslení škody. Havarijní pojištění nekryje ztrátu, nebo poškození příslušenství k motocyklu. Ztrátu, nebo poškození příslušenství k motocyklu uhradí nájemce ze složené kauce. Havarijní pojištění se vztahuje rovněž na kufry k motocyklu. Předmět nájmu (motocykl) je zakázáno řídit osobou, která nevlastní příslušné řidičské oprávnění, nebo jí bylo příslušnými úřady toto oprávnění zadrženo, nesmí řídit předmět nájmu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, návykových látek, nebo látek, které mohou mít vliv na negativní reakce řízení. Pokud dojde k poškození motocyklu, nebo jeho příslušenství na základě popsaných událostí, zavazuje se nájemce pronajímateli uhradit celou částku poškozeného předmětu nájmu do 14 kalendářních dnů. Škodu v tomto případě vyčíslí pronajímatel. Bude-li zjištěno úmyslné poškození předmětu nájmu, neplní havarijní pojištění poškození předmětu nájmu. V takovém případě se nájemce zavazuje uhradit celou částku poškozeného předmětu nájmu pronajímateli do 14 kalendářních dnů ode dne vzniku poškození předmětu nájmu. Taková škoda na předmětu nájmu bude vyčíslena pronajímatelem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
U každého motocyklu je uvedená cena nájmu na daný termín. Pro zarezervování stroje je nutné uhradit nevratnou zálohu 1000 czk (je platná pro celou sezónu od 1.4 do 31.10) na účet nájemce, nebo na adrese půjčovny ,která je při půjčení motocyklu a jeho příslušenství odečtena z částky nájmu. Vratná kauce a nájem (výše je uvedena u každého motocyklu) se platí při převzetí předmětu nájmu a lze je uhradit kartou, nebo hotovostí.

POŠKOZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU:
Předmět nájmu (motocykl) smí řídit pouze řidiči uvedené ve smlouvě. Při havárii motocyklu končí nájemní doba okamžitě.
Při případném poškození předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost hlásit pronajímateli na tel. čísle +420 724 354 728. Při havárii, ztrátě motocyklu je rovněž nájemce vždy povinen volat policii.

PORUCHY,ZÁVADY,OPRAVY:
Při jakékoliv závadě, poruše na předmětu nájmu je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele na tel. čísle +420 724 354 728 a předat mu zjištěné informace o závadě na předmětu nájmu, na jejichž základě pronajímatel určí postup pro řešení daného problému. Řešení daného problému může být ovlivněno rozsahem závady, místem závady.
Likvidace závady může být finančně řešena na vrub nájemce, bude-li zjištěno, že nebylo s předmětem nájmu zacházeno v souladu s obchodními podmínkami.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy o předmětu nájmu.
Pronajímatel je oprávněn upravovat obchodní podmínky.
Nájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Nájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem naplnění platnosti nájemní smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud k tomu bude pronajímatel dle zákona povinen v případě uplatňování náhrady škody. Veškerá práva a povinnosti neupravené obchodními podmínkami a smlouvou, se řídí platnými obecně závaznými předpisy.
Nájemce rovněž svým podpisem ztvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami, bere je na vědomí a je povinen se řídit jejími ustanoveními.
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že souhlasí se zněním obchodních podmínek a s obsahem nájemní smlouvy a podepisují je zcela svobodně a s plným vědomím.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana po podpisu obdrží jeden originál a je povinna jej uchovat po celou dobu nájmu. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si ji přečetli, jsou obeznámeni s jejím obsahem a budou se řídit jejími ustanoveními.

V Chotěboři dne____________________________ v _________________ hodin.

____________________________________

Pronajímatel

____________________________________

Nájemce